top of page

פרוטוקול ישיבת עמותת קרן מועדון רוטרי שרון – הרצליה מיום 17.5.23

 

הישיבה נערכה באמצעות זום

 

משתתפים: שי גיבור, יו"ר, ניצה בר נר – גזברית, שאול אשרת – מזכיר, שמשון יצחקי, גלית פליקס. אסתי הולנדר, יובל בר נר.

מתנצלים: סימה אופיר, עליזה כהן,

על סדר היום:

1, ניצה הגזברית מוסרת דין וחשבון בגין היתרות שבבנק ומבהירה, כי יתרות אלו אינן כוללות כספים שהעמותה התחייבה לשלם אך טרם הוצאו

אישור הוצאה כספית:

רוב חברי העמותה (שבעה מתוך תשעה חברים) וללא מתנגדים אשרו את הפרויקטים הבאים:

בית ספר אופק – השתתפות בפרויקט פוטו-וויס בסך 2,625 שקלים

רכישת מחשבים לעמותת ל.א. לאלימות נגד נשים בסך 36,000 ₪. (אולם לאחר הדו"ח  הכספי שניצה מסרה לא יהא ביכולת העמותה לממן את מלוא הסך של של 36,000 ש"ח .).

החלטה:

לאחת השלמת הפרויקטים לבית ספר אופק (פוטו -וויס ופוד -טראק) ותשלום לרואה החשבון וכן יתרת התחייבויות העמותה , יתרת הכספים בעמותה תועבר לעמותת ל.א. לאלימות (הערה: על פי תקנון

(2) העמותה: " במידה ויוותרו כספים בקרן העמותה הם יועברו לידי מוסד ציבורי כמשמעו בסעיף 9

לפקודת מס הכנסה).

2. סגירת העמותה

בישיבת מועדון שהתקיימה ב 13.3.23- הודיע יובל שהוא מעונין להמשיך בפעילות למען הקהילה באמצעות העמותה וזאת בין היתר כדי להנות מהיתרונות של סעיף 46 . במקרה זה העמותה תוכל להמשיך לפעול ללא כל זיקה למועדון רוטרי שרון הרצליה שייסגר ב 30.6.23- והיא תפעל תחת שם חדש. ותוך שינוי תקנון העמותה ובאופן שלא יאוזכר עוד מועדון רוטרי ו/או רוטרי וינותק כל אזכור של המועדון ו/או רוטרי.

שי מודיע, כי יסיים את תפקידו כיו"ר העמותה ומחברותו בעמותה . סיום התפקיד וההתפטרות מהחברות בעמותה יכנסו לתוקף ביום 30.6.2023

שאול מודיע, כי הוא יסיים את תפקידו כמזכיר העמותה ומחברותו בעמותה. סיום התפקיד וההתפטרות מהחברות בעמותה יכנס לתוקף ביום 30.6.23-

2 עמותת קרן מועדון רוטרי שרון– הרצליה .

עמותת קרן רוטרי שרון הרצליה תפעל עד המועד הפורמלי של סגירת המועדון – 30.6.23 . למען קרן רוטרי שרון הרצליה" במידה ויוותרו כספים בקרן העמותה הם יועברו לידי מוסד ציבורי כמשמעו בסעיף 9

ייסגר לאחר גמר ביצוע כל ההתחייבויות ר והמזכיר של העמותה. ההתפטרות תכנס שינוי שם העמותה ובחירת תקנון אחר שיחליף את התקנון הקיים

ובתנאי שקוימו התנאים המבוארים בפסקה

שאול אשרת, מזכיר העמותה

עם סגירת המועדון נסגרת העמותה הפועלת תחת השם "הרצליה ניתן יהיה לבצע כל פעילות תחת שם זה.

תועבר הודעה לרשם העמותות על התפטרות היו"ר העמותה תכונס אסיפה כללית של חברי העמותה בה יוחלט בין היתר על יו"ר, מזכיר וגזבר)

אם יוחלט על המשך הפעלת העמותה תחת שם אחר, היא תתחיל לפעול לאחר30.6.23  הראשונה של סעיף הדן בסגירת עמותה.

 

שאול אשרת, מזכיר , יו"ר העמותה עו"ד ישעיהו גיבור,

 

 

הזמנה למפגש ראשון של קרן נולדת 29.5.2023

חברים וחברות יקרים ויקרות מאד,

 

ראשית אני מבקש להודות לכל אחד ואחת מכם שענו על המכתב המכונן שלי, והציג את עצמו כמי שמתעניין בקרן החדשה שאני מבקש להקים. אני מבקש להדגיש כי עצם העובדה שעניתם לי עדיין איננה הסכמה להשתתף בקבוצת ההקמה של הקרן. פעולה זו תיעשה בשלב הבא, אחרי שעו"ד משה יונאי יציג את הקרן הנולדת מחדש ואת התהליך כיצד להיכנס בנעלי הקרן הוותיקה, שהיא קרן מועדון רוטרי שרון הרצליה. לרשותכם המסמכים של הקרן הוותיקה.

 

כדי להבטיח שקיפות מירבית אני שולח לכם את רשימת החברים שהציגו את עיניינם בחברות בקבוצת ההקמה:

 

 

דב רמתי

ramatid@gmail.com

062582648

052-2944375

 

הגר פסו

hagar@hagar.co.il

028016319

052-8339363

חיים בן-ארי

haim@hba.co.il

001533355

054-4333222

יובל בר-נר

yuval@barner.co.il

003580511

052-3141818

תא"ל מיל. מוטי בר דגן

mottibar@netvision.net.il

000898031

050-3464544


כמה נקודות שידריכו אותנו בניהול הקרן:

הקרן תתחיל לפעול החל מ-1.7.2023

1. שקיפות מירבית תוך הבטחת מניעה של ניגוד אינטרסים מכל סוג

2. כל פעילות הקרן תיעשה במייל, בוואטסאפ ובזום. למעט מקרים יוצאי דופן לא ניפגש פרונטלית

3. הנהלת הקרן תגיש אחת לרבעון דוח מפורט לחברים על פעילותה

4. הקרן תמשיך להיות מפוקחת ע"י רואה חשבון בהתאם לכללים של רשם העמותות

5. כל חבר בקרן יוכל להגיש הצעות והשגות וההנהלה תדון בהם ותענה לו בפומבי

6. כל החלטת ההנהלה תחייב דיון ותתקבל ברוב של חברי הקרן

 

נא רשמו לפניכם, אתם מוזמנים לפגישת זום ראשונה ביום ראשון 4.6.2023 בשעה 20:00.

 

בפגישה יציג עו"ד משה (מוישיק) יונאי, בעל ניסיון וידע בדיני עמותות, את הקרן והכללים שאנו צריכים לבצע.

שם העמותה: קֶרֶן מְלֹא הַיָּד (ע"ר)  מס' עמותה: 580283463

 

 

 

פרוטוקול מס' 1/23

מישיבת ועד העמותה  שהתכנס כדין ביום י"ז באלול תשפ"ב, 4 ביולי 2023

 

                              ליו"ר נבחר:        עו"ד משה יונאי

                              על סדר היום:     אישור זכויות החתימה בשם העמותה.

                              הוחלט:

                              1.            זכויות החתימה בשם העמותה יהיו כדלקמן:

                              חתימת שניים מתוך שלושת המנויים להלן ובצרוף חותמת העמותה או שמה

                              המודפס תחייב את העמותה לכל דבר ועניין.

 

                              דב רמתי –           ת.ז. 062582648

                              יובל בר-נר –        ת.ז. 003580511

                           סימה אופיר –        ת.ז. 052016649

                      

                                                                           יו"ר הועד:              משה יונאי                          ______________

                                                                                                                                                          חתימה

                                                                           חבר הועד:              יובל בר-נר                      ______________  

                                                                                                                                                     חתימה

 

פרוטוקול מס' 2 של קֶרֶן מְלֹא הַיָּד מישיבה מיום 22.10.2023

 

משתתפים: מוישיק יונאי, יו"ר, יובל בר-נר, מזכיר, גלית, ניצה, מוטי, הגר, סם, אהרון

חסרים: נחום פינברג, סימה אופיר, דב רמתי, חיים בן ארי,

אורחים: אסנת עזריה, חן יצחקי

 

יובל – פתח את הישיבה, בירך את הנוכחים וביקש מהאורחים להציג את עצמם.

 

מושיק – ניהל את הישיבה. הסביר שהנושא המרכזי בישיבה הוא פרויקט "טראומה לאומית" בעקבות מלחמת 7.10, שהתגלגל לפתחנו ע"י חברו, חן יצחקי, תא"ל (מיל), שיצר איתו קשר תוך חיפוש עמותה רשומה שיש לה את כל המסמכים הנדרשים כולל אישור לסעיף 46 לפקודת מ"ה.

מושיק הוסיף וסיפר שמזה 10 ימים עוסקים חברים בעמותה, בעיקר פרופ' סם טיאנו, בלימוד הנושא והשלכותיו, בשיתוף פעולה בין סם, אסנת (בעלת נסיון עשיר בתחומים הנדונים) ןיצחקי.

 

יצחקי – הציג את החזון שלו, סיפר על קשריו עם גופים שונים, לרבות הסוכנות היהודית שלפחות על פניו מוכנה לאמץ אותו. נכון להיום איננו יודעים עדיין מה משמעות ה"אימוץ" הזה. נקבעו פגישות עם גופים שונים להמשך השבוע.

 

סם – נתן לנו סקירה רחבה על משמעות "הטראומה הלאומית" או לדבריו "טראומה קולקטיבית". הוא הסביר כי ממש בימי המלחמה יש גופים ומתנדבים רבים שמטפלים באופן יחידני באנשים שסובלים מטראומה בעקבות המלחמה. הטיפול היום הוא אנכי 1:1, בעוד שהוא מסתכל על הפעילות שלנו באופן רוחבי. הוא מכוון ליום שאחרי. ביום שאחרי, רבים מאלה שעוסקים היום בפעילות זו יחזרו לעיסוקם, וישארו קהילות וקבוצות אנשים רבות במגזר האזרחי כשהן פגועות, ולהן יש צורך לעזור מבחינה נפשית. הרעיון המוביל הוא לאפשר לכמה שיותר אנשים וקהילות לעבור את הטראומה ולחזור לתפקוד מלא ובריא.

לצורך כך סם לקח על עצמו יחד עם אסנת לבנות "תורת ביצוע", שאין לה אח ורע בתולדות מדינת ישראל, תוך שת"פ עם גופים מובלים בישראל ובעולם.

 

יובל – מציג הצעה לשלושה ערוצים לפעולה שעוקבים זה אחרי זה.

 1. הכנת תורת ביצוע שכוללת את השיטה המדעית, הצרכים של גיוס כח אדם מקצועי וחלוקתם לתפקידים השונים, והתקציב הנדרש לביצוע.

 2. מערכת נטור של צרכנים לפעילות זו תוך שיתוף פעולה עם עמותות וגופים ממשלתיים וציבוריים.

 3. (חלקה של הקרן) בניית מערך של איסוף כספים, מענקים ותרומות. ניהול המערכת בצורה מסודרת תוך מתן דוחות לכל דורש. ניהול התשלומים לגופים השונים הקשורים לביצוע הפרויקט עפ"י הדרישות הסטטוטוריות של רשם העמותות.

 

 

יצחקי – מציג את הצורך בהתחלת איסוף כספים באופן מיידי כל עוד הרצון לסייע לתושבי ישראל הפגועים הוא גדול ונדיב. יצחקי ציין שדיבר עם דורון אלמוג יו"ר הסוכנות שהבטיח את ההשתתפות של הסוכנות במאמץ.

 

מוטי – הביע ספקות ביכולת של הקרן, שזה עתה קמה, לקחת על עצמה פרויקט כל כך גדול שדורש הרבה מיליוני שקלים.

 

גלית – מצטרפת לדבריו של מוטי.

 

יצחקי – מתנה את הוצאת הכספים באישורו האישי.

 

יובל – מציע להקים בתוך הקרן ועדת כספים מיוחדת לנושא זה. מציע ליצחקי ולאסנת להצטרף להנהלת הקרן ולקחת חלק באחריות.

 

יצחקי – מסרב להצעה. מציע שתהיה ועדת שלושה, יצחקי ואסנת ויובל מטעם הקרן.

 

מושיק – מבקש את אישור החברים להשתתף בפרויקט אחרי שנגיע להסכמות בנושאים השנויים במחלוקת.

 

החלטה: לאור העובדה שהתעוררו מגוון של דעות והמחסור במידע על היקף הפרויקט, ניפגש שוב בעוד שבוע כדי לקבל החלטות.

 

רשמה: ניצה בר-נר

פרוטוקול מס' 3 של הנהלת קֶרֶן מְלֹא הַיָּד מיום 29.10.2023
 

משתתפים: מוטי, נחום, גלית, סם, מוישיק, דב, חיים, סימה, ניצה, הגר, יובל

נושא הישיבה: הצעתם של חן יצחקי ואסנת עזריה לשיתוף פעולה בנושא טראומה לאומית/קולקטיבית.
 

מושיק: הציג את העובדות, כולל הפגישות שהתקיימו, כולל בקשתם של המציעים לשכר מהקרן.


סם: מאשר את העובדות. הוסיף על העובדות בנושא הנידון עד עכשיו. הציע לא לקבל את הצעתם.


סם: הציע שננסה כולנו יחד להתמודד עם הנושא החשוב של טיפול רוחבי בקבוצות הסובלות מטראומה לאומית/קולקטיבית בעקבות האסון שנפל עלינו ב 7.10- בעוטף ישראל. הזכיר שיתוף פעולה עם פרופ' תומס הבל וגב' גליה רונן. הוצג שלד ראשוני של הפעילות תוך נסיון להציג תכנית מגובשת תוך 3 שבועות שתובא לאישור הנהלת הקרן.
 

נחום, מוטי, גלית, יובל, חיים, ניצה, הגר, סימה, דב: התבטאו בקשר לנושא הישיבה תוך
הסכמה שלא לקבל את הצעת יצחקי-עזריה ותמכו בהצעת סם להמשך פעילות.


החלטות:
1. להודיע לחן יצחקי כתשובה על מכתבו שהנהלת הקרן איננה מקבלת את הצעתו.
2. הנהלת הקרן מסמיכה את סם טיאנו להמשיך ולנסות לבנות תכנית ישימה לטיפול בטראומה קולקטיבית ולהביאה לאישור הנהלת הקרן.


רשמה: ניצה בר-נר

 

פרוטוקול מס' 4/23 של הנהלת קֶרֶן מְלֹא הַיָּד 3.11.2023

מוישיק, יו"ר הקרן כותב:

פנה אלי חברי, שלמה אברמוביץ ודיווח על פעילות אשר נעשית מזה למעלה מ- 3 שבועות:

40 גנים וכיתות שנבנו עבור ילדי המפונים מהצפון והדרום:

שלמה אברמוביץ - עיתונאי וסופר (בעבר עיתונאי חוקר ב"ידיעות אחרונות"), הקים את חמ"ל "לומדים" - החמ"ל ובו כ 200 מתנדבות ומתנדבים, עוסק באספקה, בבנייה, בהובלה ובהתקנת פעוטונים, גנים וכיתות בחללי בתי המלון בהם שוהים מפונים. החמ"ל הקים עד כ 42 פעוטונים, גנים וכיתות בבתי מלון ובבתי הארחה מחדרה, דרך זיכרון יעקב, נחשולים, טירת הכרמל, חיפה רבתי, קריות, טבריה וכלה בדרום רמת הגולן. קצב ההקמה הוא 4-6 כיתות ביום. הציוד כולל כל מה שנדרש להפעלת אזורי הלימוד. המחזות במוקדי המפונים קורעי לב והתגובות על הגעת הגנים והכיתות נרגשות עד דמעות.

 

שלמה אברמוביץ פנה אלי וביקש ממני סיוע להקמת 6 מרחבי לימוד נוספים אשר צריכים להיפתח כבר בשבוע הקרוב. נעתרתי לבקשתו, ומיד שאלתי אם התרומה תוכל לי על ידי רשויות המס. למדתי משלמה שטרם התארגנו בעניין.

דיווח לי כי ישנם אנשים רבים אשר מבקשים לתרום, וכמוני מבקשים לתרום באמצעות עמותה מסודרת, כמו העמותה שלנו, כי אז מס הכנסה משתתף איתם בתרומה (השתתפות בשיעור 35%).

לדעתי העמותה שלנו מתאימה למשימה, ואני מציע כי נתגייס לעזור למבצע הזה.

אני תומך בפעולת העמותה למען מרחבי הלימוד.

שולח: מושיק יונאי, יו"ר הקרן.

 

אישרו את הפעילות: יובל, ניצה, סימה, גלית, דב, נחום, מוטי, סם, מוישיק, הגר.

יובל: הקרן עדיין בשלבי התארגנות. כרגע אני עוסק בפתיחת מתחם באתר JGive. המתחם יאפשר לנו לקבל תרומות, לסלוק כרטיסי אשראי ולשלוח קבלות לתורמים, הכל באופן אוטומטי. אני מקווה שכבר בתחילת השבוע יעמוד המתחם על תילו.

 

כללי קבלת תרומות ותשלום חשבונות:

 1. כל אחד יכול לתרום לקרן בכל דרך שהיא, צ'קים, כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות וכו'.

 2. התקשרות הקרן עם בעלי עניין אחרים, שאינם חברי הקרן, יעשה ע"י פניה רשמית לקרן, כולל מהות הפעילות, שם, ת.ז., כתובת, חשבון בנק, שמות המנהלים ופרטיהם.

 3. הצגת הפרויקט למענו מבקשים את שת"פ הקרן.

 4. אישור הנהלת הקרן בהצבעה וברוב לשת"פ, תוך אפשרות ליצירת סייגים במידת הצורך.

 

תשלומים מתוך תרומות הפרויקט יעשו אך ורק בתנאים הבאים:

 1. הצגת הצורך כולל הצעת מחיר מחייבת של הספק.

 2. אישור הצורך ע"י ההנהלה המצומצמת, יו"ר הקרן, מזכיר הקרן, גזבר הקרן.

 3. קבלת חשבונית מס מהספק ואישור מקבל הטובין על האספקה בהתאם להצעה.

 

רשם: יובל בר-נר, מזכיר

פרוטוקול ישיבה מס 5/23 של קרן מלא היד מיום 20.10.2023

 

משתתפים: משה יונאי, יו"ר, יובל בר-נר, מזכיר, מוטי בר-דגן, הגר פסו, ניצה בר-נר, שמואל טיאנו, סוהייל עיסווי, חיים בו ארי, גלית פליקס, סימה אופיר, דב רמתי,

 

הנושא: בעלי זכויות חתימה מטעם קרן מלא היד בחשבון בנק בבנק לאומי סניף 844 מס' חשבון 2410282 לפי תקנון הקרן סעיף 10 א'.

חברי הקרן החליטו כדלהלן:
1. ניצה בר-נר ת.ז. 009535949 תפסיק להיות בעלת זכות חתימה בחשבון.
2. יובל בר-נר ת.ז. 003580511 ימשיך להיות בעל זכות חתימה בחשבון ויכהן כמזכיר הקרן.
3. דב רמתי ת.ז. 062582648 יהיה בעל זכות חתימה בחשבון הבנק ויכהן כגזבר הקרן.
המחאות הבנק חתומות בחותמת הקרן וחתימות שני בעלי זכות החתימה יהיו תקפות.

החלטה: הנהלת הקרן החליטה פה אחד לאשר את הפרוטוקול.

רשם: יובל, מזכיר

פרוטוקול ישיבה מס 6/23 של קרן מלא היד מיום 20.10.2023

משתתפים: משה יונאי, יו"ר, יובל בר-נר, מזכיר, מוטי בר-דגן, הגר פסו, ניצה בר-נר, שמואל טיאנו, סוהייל עיסווי, חיים בו ארי, גלית פליקס, סימה אופיר, דב רמתי,

אטרחת: גליה טיאנו רונן

הנושא: פרויקט טראומה לאומית/קולקטיבית

סם טיאנו: הציג לבקשת מוישיק את הנושא וסיפר על פעילותו לגיבוש תכנית פעולה.

עיקרי דבריו:

 • נהיה חשופים לכמויות גדולות של אנשים הזקוקים לטיפול מייד אחרי שהמלחמה עצמה תיגמר.

 • יש להכין תשתית שתוכל להתמודד עם הבעיה וזו תפקידה של הקרן.

 • הפעילות תתבצע ע"י מטפלים שיעברו הכשרה יעודית לנושא זה.

 • מדובר בקהילות עם תסמינים ברמה יחסית נמוכה.

 • השיטה המוצעת פותחה ע"י ד"ר תומאס הובל, שיופיע בפני ההנהלה ויציג את שיטתו.

 • גם פרופ' אייל פרוכטר שותף לפעילות. פרופ' פרוכטר מנהל האגף הפסיכיאטרי בקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם, סיים שורת תפקידים מובילים בבריאות הנפש בצה"ל, שם פיקד והוביל את מחלקת בריאות הנפש של חיל הרפואה, והשתחרר בדרגת אלוף משנה.

 

גליה טיאנו רונן:

פסיכולוגית קלינית, מרצה ומורה למיינדפולנס.

עיקרי דבריה:

 • יש סיכוי לקבל הכרה בינ"ל בגלל יחודיות הפרויקט.

 • יהיו ציבורים גדולים שסובלים מטראומה קולקטיבית. אין אפשרות להעניק לכולם טיפול יחידני.

 • הרעיון הוא להקים מרכז טיפול והדרכה עם 3-4 שלוחות.

 • הפעילות תתבצע בקבוצות של 15-100 איש ואישה.

 • יש להכשיר קבוצה של מטפלים.

מוטי בר-דגן

שואל מה סדר הגודל של הכספים הדרושים לביצוע הפרויקט

סם: יופץ מסמך מסכם שיציג הכל.

גליה: מדובר על מיליון דולר לחמש שנים סה"כ 5 מיליון דולר.

יובל מבקש הבהרות. סם וגליה חוזרים על עיקרי דבריהם.

חיים וסוהייל מציגים צורך בתכנית עסקית מסודרת.

מושיק שואל במה אנחנו שונים מעמותות אחרות. סם וגליה עונים שהשיטה ייחודית בכך שהיא עובדת גם על הגוף וגם על הנפש. גליה מציגה את נסיונו של תומאס בתחום זה.

סימה בעד הפרויקט. שואלת מה תפקידנו בפעילות זו. סם עונה - להשיג תורמים ולנהל את הקופה.

עלו תהיות רבות על מסוגלות הקרן להתמודד עם פרויקט בגודל כזה. סם הודיע שיתחיל בפעילות מול משרד הבריאות.

יובל מציע שנשמע את תומאס הובל בפגישתנו הבאה.

החלטה: לקיים ישיבה נוספת רק לאחר שנקבל מסמך מרכז שיציג את הצורך, הפתרון, המבנה הארגוני והתקציב.

אחר כך נקיים פגישת זום נוספת בהשתתפות חברי ההנהלה, גליה, תומאס הובל ואייל פרוכטר.

אושר פה אחד ע"י הנהלת הקרן.

רשמה: ניצה.

פרוטוקול ישיבה מס' 7/23  בתאריך 1.12.2023

משתתפים: משה יונאי, יו"ר, דב רמתי, הגר פסו, חיים בן ארי, מוטי בר-דגן, יובל בר-נר, ניצה בר-נר, סימה אופיר, סם טיאנו, גלית פליקס, סוהייל עיסווי

 

הנושא: בעלי תפקידים בקֶרֶן מְלֹא הַיָּד

 

להלן בעלי התפקידים בקֶרֶן מְלֹא הַיָּד:

 

יו"ר: עו"ד משה יונאי, חבר ועד הקרן ובעל זכות חתימה בחשבון הבנק.

מזכיר: יובל בר-נר, חבר ועד הקרן ובעל זכות חתימה בחשבון הבנק.

גזבר: דב רמתי, חבר ועד הקרן ובעל זכות חתימה בחשבון הבנק.

חברת ו. הביקורת: סימה אופיר

חבר ו. הביקורת: פרופ' סם טיאנו.

אושר פה אחד ע"י כל החברים.

יובל בר-נר, מזכיר הקרן

פרוטוקול ישיבה מס' 8/24 מתאריך 1.1.2024

משתתפים: כל החברים למעט סוהייל.

הנושא: הרצאתו של פרופ' גיל זלצמן כהכנה להחלטת הנהלת הקרן האם לקבל בקשתו שהקרן תגייס תרומות עבור הקמת מרפאה לילדים ונוער לטיפול בטראומה לאומית.

ההרצאה הייתה מקיפה ומעניינת מאד וכל החברים הביעו התלהבות מהנושא.

"השדכן" של הפרויקט, חברנו פרופ' סם טיאנו.

עם סיום ההרצאה נערך דיון בין חברי ההנהלה. כולם תמכו ברעיון.

1. מדובר על גיוס של כמיליון ש"ח לצורך תשלום שכר דירה עבור מבנה המרפאה במשך 5 שנים.

2. יובל לקח על עצמו את ניהול החלק האסטרטגי והניהולי של קמפיין הגיוס.

3. כל החברים מתבקשים להכין רשימה של כתובות של תורמים פוטנציאליים.

4. יפתחו דפים מיוחדים לפרויקט ששמו בישראל "הקרב על הנפש הקטנה"באתר הקרן בעברית ובאנגלית לצורך משלוח לתורמים.

החלטה:

הוסכם ברוב מוחלט לנסות ולעמוד באתגר זה. הלוואי שלנצליח.

אני שמח לבשר כי חברנו עו"ד נחום פיינברג הסכים להיות חבר בהנהלת הקרן. ברוך שובו.

רשם: יובל, מזכיר הקרן

עו"ד משה יונאי

moshe@ry-law.co.il

051837656

050-5337319

עו"ד נחום פיינברג

nachum@feinberg-law.co.il

004850244

054-4613863

ניצה בר-נר

nizabarner@gmail.com

009535949

052-3141919

סימה אופיר

simaofir@gmail.com

052016649

052-2805273

פרופ' שמואל טיאנו

styano@tauex.tau.ac.il

007391238

050-7277113

bottom of page